EPE 2014-15erako irtengo diren plazak, irizpideak eta egutegi orientagarria

2014/11/24
Hezkuntza Sailak 2014-15 EPErako irtengo diren plazak, oinarrizko irizpideak eta egutegi orientagarria plazaratu ditu

 

EspezialitateaLibreakElbarrientzatGuztira
Haur Hezkuntza 102 8 110
Lehen Hezkuntza 56 4 60
Ingelesa 47 3 50
Musika 14 1 15
Gorputz Hezkuntza 14 1 15
Pedagogia Terapeutikoa 23 2 25
Guztira 256 19 275

Hizkuntza Eskakizuna: Plaza guztiak 2. Hizkuntza Eskakizunekoak (PL 2) izango dira. Hizkuntza Eskakizuna akreditatuta ez duenek euskara ezagutza egiaztatzeko froga egiteko aukera izango dute.

Elbarrientzat plazen %7 (19 plaza) gordeko da.

*Oharra: Hasieran Hezkuntza Sailak EH (ALE) plazak aurreikusi bazituen ere, azkenean ez du horrelako plazarik aterako.


2012ko azken EPEa arautu zuen Errege Dekretua hartuko da oinarri:

REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que  se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el  régimen transitorio   de ingreso  a  que  se  refiere  la  disposición  transitoria  decimoséptima  de  la citada ley (BOE 02/03/2007)

Arreta berezia jarri oposizio eta lehiaketa faserako ezartzen diren irizpideei (II eta III kapituluak, 18. artikulutik 23. artikulura).

Erreferentzia moduan azken EPE deialdirako Hezkuntza Sailak eman zuen agindua har daiteke: AGINDUA, 2012ko otsailaren 10ekoa,  Hezkuntza,  Unibertsitate  eta  Ikerketa  Sailburuarena (EHAA 2012/02/15).

Lehiaketa faseari dagokionean, merituen eranskinean bi kontu eguneratu beharko dira, gutxienez:


 Indarrean dagoen gai-zerrenda edo temarioa ez da aldatu azken EPEtik hona.

Lehen Hezkuntza

Ikus: Anexo de la Orden ECI/592/2007, de 12 de marzo, por la que se aprueba el temario que  ha  de regir  en  el  procedimiento  de  ingreso,  accesos  y  adquisición  de  nuevas especialidades, para  la  especialidad  de  Primaria  en  el  Cuerpo  de  Maestros,  regulada por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. (BOE de 15 de marzo de 2007)

Gai-zerrenda edo temario honi azken EPEn ere gehitu zitzaizkion 6 gaiak gehitu beharko zaizkio, Euskadiko Autonomi Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzako curriculumetik jasoak:

  • Euskal Hizkuntza eta Literatura Lehen Hezkuntzan: ikuspegia eta ezaugarriak: helburuak edukiak eta ebaluazio-irizpideak.
  • Oinarrizko trebetasunen garapena euskaraz: ahozko ulermena, irakurriaren ulermena, ahozko adierazpena eta idatzizko adierazpena. Ikasteko metodo eta estrategiak. Ahozko eta idatzizko testu desberdinak ulertu eta osatzeko teknika eta estrategiak.
  • Euskal literatura eskola-testuinguruan. Lehen Hezkuntzari aplikatutako literatur adierazpenik garrantzitsuenak: haur literatura, literatura herrikoia eta literatura garaikidea. Eskola-liburutegia literatur hezkuntzan baliabide didaktikoa den aldetik.
  • Natura eta gizarte-ingurunearen ezagutza. Euskal Herriaren gizarte- eta kultur dimentsioa: euskal hizkuntzaren komunitatea eta oinarrizko kultur ezaugarriak.
  • Euskal Herriaren etapa eta gertakari historikoak. Gertakari horiei buruzko ahozko eta idatzizko agiriak  eta hondar materialak.
  • Kultura eta artea Euskal Herriaren kultur adierazpena diren aldetik. Folklorea eta bere aplikazio didaktikoak. Musika-pasarteen eta artearen eta euskal kulturaren beste lan batzuen selekzioa.

 

Maisu-maistren gainerako espezialitateak

Ikus: Anexo I de la Orden de 9 de septiembre de 1993, por la que se aprueban los temarios que  han de   regir   en   los   procedimientos   de   ingreso,   adquisición   de   nuevas especialidades,   y movilidad  para  determinadas  especialidades  de  los  Cuerpos  de Maestros,  Profesores  de Enseñanza  Secundaria  y  Profesores  de  Escuelas  Oficiales  de Idiomas,  regulados  por  el Real  Decreto  850/93,  de  4  de  junio.  (BOE  de  21  de septiembre de 1993)

 

EGUTEGI ORIENTAGARRIA
Enplegu eskaintza 2014 EHAAn AGINDUA,
Justizia eta Administrazio Publikoko Sailburuarena 
2014ko abenduan
Enplegu eskaintza 2015 EHAAn AGINDUA,
Justizia eta Administrazio Publikoko Sailburuarena 
2015eko urtarrilean
Hautaketa-prozeduraren deiladia EHAAn  AGINDUA,
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburuarena
2015eko otsailean
EPEan parte-hartzeko
eskaeren aurpezpena
20 egun natural deialdia argitaratu
eta hurrengo egunetik
Programazio didaktikoak eta merituak entregatu 2015eko martxoaren 2. hambostaldian
Lehen proba (proba praktikoa eta gaiaren
garapena) BECn
2015eko ekainaren 2. hambostaldian
Bigarren proba (programazio didaktikoa
eta unitate didaktikoa defendatu)
2015eko ekainaren 2. hambostaldian